Προπτυχιακό Πρόγραμμα ΣπουδώνΥπόμνημα
Υ/Π/Ε/ΕΥ : Υποχρεωτικό / Προαιρετικό / Επιλογής / Επιλογής Υποχρεωτικό
Ώρες Θ.-Α.Π.-Ε: Ώρες Θεωρίας -Ασκήσεις Πράξης- Εργαστηρίου
ΔΜ Θ-Ε: Διδακτικές Μονάδες Θεωρίας - Εργαστηρίου
ΜΓΥ: Μάθημα Γενικού Υποβάθρου
MEY: Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου
ΜΕ: Μάθημα Ειδίκευσης
ΔΟΝΑ: Μάθημα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας ή Ανθρωπιστικών επιστημών


Κωδικός 1ο Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θ. Ώρες Α.Π. Ώρες Ε. ΔΜ Θ. ΔΜ Ε.
11 Μαθηματικά Υ 4 - - 5 -
12 Τεχνική Φυσική Υ 2 2 - 5 -
13 Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι Υ 2 - 2 4 2
14 Ηλεκτροτεχνία Υ 4 - - 6 -
15 Σχεδίαση με Η/Υ (CAD) Υ 2 - 2 3 2
16.Χ Επιλογή Α Υ 2 - - 3 -
Σύνολο - - - - -
16.1 Εισαγωγή στην Οικονομία & Διοίκηση ΔΟΝΑ 2 - - 3 -
16.2 Ασφάλεια Εργασίας ΔΟΝΑ 2 - - 3 -
16.3 Διαχείριση Έργων ΔΟΝΑ 2 - - 3 -
16.4 Φιλοσοφία Τεχνολογίας και Επιστήμης ΔΟΝΑ 2 - - 3 -
16.5 Ιστορία και Εξέλιξη Αυτοματισμού ΔΟΝΑ 2 - - 3 -


Κωδικός 2ο Εξάμηνο Υ/Π/Ε Ώρες Θ. Ώρες Α.Π. Ώρες Ε. ΔΜ Θ. ΔΜ Ε.
21 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Υ 3 1 - 5 -
22 Προγραμματισμός Υπολογιστών II Υ 2 - 2 4 2
23 Ηλεκτρονική Υ 4 - 2 4 3
24 Εφαρμοσμένη Μηχανική - Γενική Μηχανολογία Υ 2 2 - 6 -
25 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Υ 2 - 2 4 2
Σύνολο - - - - -


Κωδικός 3ο Εξάμηνο Υ/Π/Ε Ώρες Θ. Ώρες Α.Π. Ώρες Ε. ΔΜ Θ. ΔΜ Ε.
31 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι Υ 4 1 - 4 3
32 Ηλεκτρονική Αυτοματισμών Υ 2 - 2 4 2
33 Ψηφιακά Συστήματα Υ 3 - 2 4 3
34 Ηλεκτρικές Μηχανές Υ 3 - 2 4 3
35 Αγγλική Ορολογία Αυτοματισμού Υ 2 - - 3 -
Σύνολο - - - - -


Κωδικός 4ο Εξάμηνο Υ/Π/Ε Ώρες Θ. Ώρες Α.Π. Ώρες Ε. ΔΜ Θ. ΔΜ Ε.
41 Ηλεκτρονικά Ισχύος Υ 2 1 2 4 2
42 Μετρολογία - Οργανολογία Υ 4 - 2 4 3
43 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Υ 2 - 2 4 2
44 Κλασικές Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού Υ 2 - 2 3 2
45 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Υ 2 1 2 4 2
Σύνολο - - - - -


Κωδικός 5ο Εξάμηνο Υ/Π/Ε Ώρες Θ. Ώρες Α.Π. Ώρες Ε. ΔΜ Θ. ΔΜ Ε.
51 Βιομηχανικοί Ελεγκτές και Σερβοκινητήρια Συστήματα Υ 2 1 2 4 3
52 Υδραυλικά - Πνευματικά Συστήματα Υ 2 - 2 3 2
53 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Υ 2 1 2 4 3
54 Μικροϋπολογιστές Υ 2 - 2 3 2
55 Δίκτυα Η/Υ - Βιομηχανικά Δίκτυα Υ 3 - 2 4 2
Σύνολο - - - - -


Κωδικός 6ο Εξάμηνο Υ/Π/Ε Ώρες Θ. Ώρες Α.Π. Ώρες Ε. ΔΜ Θ. ΔΜ Ε.
61 Ψηφιακά ΣΑΕ Υ 2 1 2 4 3
62 Ρομποτική & Πλασματική Πραγματικότητα Υ 2 1 2 4 2
63 Τεχνολογική μέθοδος σχεδιασμού και CAD-CAM-CAE Υ 2 - 2 3 2
64 Μικροελεγκτές Υ 2 1 2 4 2
65.Χ Επιλογή ΣΤ1 ΜΓΥ 2 - - 3 -
66.Χ Επιλογή ΣΤ2 ΜΕ ή ΜΕΥ 2 - - 3 -
Σύνολο - - - - -
65.1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΜΓΥ 2 - - 3 -
65.2 Μη Καταστροφικές Δοκιμές και Μετρήσεις ΜΓΥ 2 - - 3 -
65.3 Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων ΜΓΥ 2 - - 3 -
65.4 Ειδικά Κεφάλαια Δικτύων - Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΜΓΥ 2 - - 3 -
66.1 Φυσικοχημικές Διεργασίες ΜΕ/ΜΕΥ 2 - - 3 -
66.2 Προγραμματισμός ΙΙΙ ΜΕ/ΜΕΥ 2 - - 3 -
66.3 Ειδ. Κεφ. Εγκαταστάσεων ΜΕ/ΜΕΥ 2 - - 3 -
66.4 Μαθηματική Μοντελοποίηση - Αναγνώριση Συστημάτων ΜΕ/ΜΕΥ 2 - - 3 -
66.5 Αλληλεπίδραση ανθρώπου με συστήματα μηχατρονικής ΜΕ/ΜΕΥ 2 - - 3 -
66.6 Ειδικά Κεφάλαια Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών ΜΕ/ΜΕΥ 2 - - 3 -


Κωδικός 7ο Εξάμηνο Υ/Π/Ε Ώρες Θ. Ώρες Α.Π. Ώρες Ε. ΔΜ Θ. ΔΜ Ε.
71 Ευφυής Έλεγχος Υ 2 - 2 3 2
72 Προγραμματιζόμενοι Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Υ - - 2 - 5
73 Στοιχ. διαμορφωτικής μηχανολογίας και προγραμματιζόμενες εργαλειομηχανές CNC Υ 2 1 2 4 3
74 Έλεγχος Διεργασιών Υ 4 - - 6 -
75 Εποπτικός Έλεγχος και Ανάκτηση δεδομένων SCADA Υ - - 2 - 4
76.Χ Επιλογή Ζ ΕΥ 2 - - - 3
Σύνολο - - - - -
76.1 Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου ΜΕ/ΜΕΥ 2 - - 3 -
76.2 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αισθητήρων ΜΕ/ΜΕΥ 2 - - 3 -
76.3 Πιθανότητες και Στοχαστικές Διαδικασίες ΜΕ/ΜΕΥ 2 - - 3 -
76.4 Διαχείριση και Έλεγχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΜΕ/ΜΕΥ 2 - - 3 -
76.5 Μη Γραμμική Δυναμική και Σχεδιασμός - Κατασκευή Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου ΜΕ/ΜΕΥ 2 - - 3 -


Κωδικός 8ο Εξάμηνο Υ/Π/Ε ΔΜ
81 Πρακτική Άσκηση Υ 10
82 Πτυχιακή Εργασία Υ 20
Σύνολο 30